Användaravtal

1. Allmänna Villkor

 Dessa villkor (”Avtalet”) ingås mellan den enhet/person som använder eller får tillgång till våra tjänster (”Användaren” eller ”Du”) och MyReload AB (”Reload” eller ”vi”), gemensamt kallad ”Parterna” eller var och en en ”Parter”.

Dessa avtal tillsammans med Reloads sekretesspolicy styr din användning av tjänsterna som är skapade av Reload (”Tjänster”).

Tjänsterna kan innefatta, men är inte begränsade till, mobilapplikationer och/eller webbplatser som drivs av Reload under dess varumärke. Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, alla funktioner, inklusive, men inte begränsat, till webbplatser, användarportaler, mobilapplikationer, innehåll och användargränssnitt, associerade med Reloads plattform för elbilsförare och laddstationsoperatörer, där användare kan hantera och hitta laddningsställen för att starta och betala för laddningsprocesser för elfordon.

 

2. Användare

Genom att registrera dig för tjänsterna och acceptera dessa användarvillkor ingår du ett avtal med Reload som tillåter dig att använda våra tjänster.

Alla transaktioner som är en del av tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, beställning och initiering av laddningssessioner, regleras av ett sådant avtal. Med registrering så godkänner du dessa villkor.

 

3. Priser

 Alla tillämpliga priser är exklusive moms eller om inget annat anges på våra tjänster innan en debiteringsprocess eller någon annan transaktion påbörjas.

Att använda Reload kostar inget, men vi tar betalt för tjänsterna, såsom transaktionsavgifter och procent på transaktionerna. För företag, affärsenheter och andra partners kan Tjänsterna inkludera både transaktionsavgifter procent på transaktionerna och/eller månatliga prenumerationsplaner.

Reload kan även sälja fysiska varor, såsom laddningsnycklar, identifieringsetiketter (QR) och laddboxar i våran Shop, där priserna kommer att framgå tydligt före köp.

Före laddningsprocessen kommer priset att tydligt visas som avgifter per kWh förbrukad energi, parkeringsavgifter för tidpunkt för parkering vid laddstationen, och i förekommande fall startavgifter för laddningspass och avgifter för tidpunkt för laddning. När det gäller Reload Parking tillkommer parkeringsavgifter för tidpunkten för parkering. Det kan också tillkomma avgifter om användaren bestämmer sig för att reservera en laddstation, och om de inte dyker upp eller stannar kvar. Du bekräftar att det slutliga och betalbara priset för laddningstjänsten är direkt beroende av användning, till exempel på mängden förbrukad energi, och därför inte alltid tillhandahålls automatiskt innan laddningsprocessen påbörjas. Reload ska tillhandahålla ett kvitto på användningen av debiteringstjänsten, inklusive varje utförd debiteringstransaktion. Den kommer finnas lagrad på Användarens profil i appen samt skickas via mail. Det är upp till Användaren att själv följa lagstadgad skatt enligt Svensk lag.

 

4. Betalning

Reload kan debitera dig via en mängd olika betalningsmetoder, såsom betal-/kreditkort, paypal och/eller fakturor.

Fakturor kan skickas med Reload via e-post, och är även tillgängliga i ditt användarkonto. Vi betalar vanligtvis ut pengar den 27:e varje månad om inget annat anges.

Reload kan stänga av åtkomsten till tjänsterna, med omedelbar verkan, om användaren inte betalar för Reload tjänster enligt detta avtal. Avstängning kommer inte att befria Användaren från dess skyldighet att betala sådana eller andra avgifter som ska betalas till Reload för de relevanta tjänsterna.

 

5. Förpliktelser

Du kommer att samarbeta med Reload genom att tillhandahålla sådan information och material som Reload rimligen kan kräva för att tillhandahålla dess tjänster, och säkerställa att sådan information är fullständig och korrekt i alla väsentliga avseenden.

Det är ditt ansvar att se till att den registrerade betalningsmetoden är giltig, att den har ett tillräckligt saldo och inte är blockerad. I händelse av att debitering inte är möjlig förbehåller sig Reload rätten att tillfälligt stänga av din åtkomst till Tjänsterna eller delar av dem tills det förfallna saldot är fullt betalt. Reload har rätt att begära betalning från dig på annat sätt, såsom genom att skicka en separat faktura för din användning av Tjänsterna.

Du ansvarar för att följa de specifika parkeringsrestriktioner och föreskrifter vid laddstationen (såsom skriftliga instruktioner instruerade av laddboxens ägare eller instruktionerna som ges av personalen hos eventuell laddstationsoperatör).

Du ska använda laddstationen på ett korrekt sätt och i enlighet med de medföljande instruktionerna och se till att laddstationen är lämplig för fordonet som ska laddas. Om laddstationen är skadad eller defekt ska användaren omgående informera enhetens ägare.

Du måste iaktta vederbörlig noggrannhet för att skydda ditt Reload-konto mot missbruk av andra och omedelbart meddela Reload om eventuellt missbruk upptäcks. Du är ansvarig för att hålla ditt konto säkert och inte ge åtkomst till ditt konto till andra.

Du är skyldig att omedelbart meddela Reload om du tror att ditt konto eller din laddstation har använts av en obehörig person eller på ett obehörigt sätt. Reload kan då blockera din åtkomst till tjänsterna.

I händelse av förlust av mobiltelefonen på vilken Reload applikationen har installerats ska du omedelbart meddela Reload. Vi kan då blockera din åtkomst av tjänsterna. Om du inte ger ett sådant meddelande och mobiltelefonen i fråga förblir i olagligt använd, förbehåller sig Reload rätten att kräva uppkomna förluster som en skada från dig i enlighet med lagstadgad lag. För tydlighetens skull utgör denna klausul

inte ytterligare skadeståndsanspråk mot dig som konsument, utan förbehåller sig endast rätten att kräva skadestånd enligt lag.

Du är ensam ansvarig för att se till att du följer alla tillämpliga förordningar, lagar eller konventioner innan du använder tjänsterna.

Såvida det inte uttryckligen har beviljats dig skriftligen av Reload, får du inte (och får inte tillåta någon tredje part) direkt eller indirekt: 1. Hyra ut, leasa, kopiera, överföra, sälja vidare, underlicensiera, leasa, tidsdela eller på annat sätt tillhandahålla åtkomst till tjänsterna för en tredje part; 2. Ändra eller skapa en egentjänst av Reloads-tjänster eller någon del av dem; III. Demontera, dekompilera, översätta eller på annat sätt försöka erhålla eller härleda källkoden, underliggande idéer, algoritmer, filformat eller icke-offentliga API:er till tjänsterna, utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av tillämplig lag och då endast med skriftligt förhandsmeddelande till Reload; 3. Bryta eller kringgå alla säkerhetsåtgärder för Tjänsterna, eller konfigurera Tjänsterna för att undvika avgifter eller på något sätt störa Tjänsternas integritet, prestanda eller säkerhet; 4. Få tillgång till tjänsterna i syfte att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller kopiera dess funktioner eller användargränssnitt; 5. Använda eller tillåta att tjänsterna används för olagliga eller vilseledande syften, eller på något sätt som är oförenligt med detta avtal; 6. Samla in, använda och avslöja data som bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive integritet, publicitetsrättigheter och immateriella rättigheter, (”immateriella rättigheter” betyder all upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, klädsel, patent, affärshemligheter, orättvisa konkurrens, rätt till integritet, rätt till publicitet och andra äganderätter).

Du samtycker till att Reload behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till tjänsterna, och all relaterad eller underliggande dokumentation, teknologi, kod, know-how, logotyper, mallar, allt som levereras som en del av supporten av andra tjänster, och eventuella uppdateringar, modifieringar eller härledda arbeten av något av det föregående (vilka alla anses som Reload konfidentiell information) och att Reload reserverar alla licenser som inte specifikt beviljats i detta avtal. Du bekräftar och samtycker till att du inte har rätt att få en kopia av programvaran bakom någon av tjänsterna och att Reload kan göra uppdateringar, buggfixar, modifieringar eller förbättringar av tjänsterna från tid till annan. Reload förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort funktioner i Tjänsterna från tid till annan.

 

6. Ansvar

Användningen av Tjänsterna är helt och hållet Användarens ansvar. Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och kan när som helst ändras, uppdateras, avbrytas, avbrytas eller avbrytas utan förvarning eller ansvar.

Alla garantier, villkor och andra villkor som antyds av lag eller lag är, i den utsträckning som lagen tillåter, undantagna från avtalet.

Ingenting i detta avtal ska verka för att utesluta eller begränsa endera partens ansvar gentemot den andra för dödsfall eller personlig fysisk skada som uppstår till följd av vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

Reload (eller dess dotterbolag, licensgivare och leverantörer) ska inte hållas ansvariga för något ämne som härrör från eller relaterat till detta avtal, tjänsterna eller någon av de webbplatser som drivs av Reload eller oavsett formen av något anspråk eller åtgärd (oavsett om det är i avtal , försumlighet, strikt ansvar eller annat) för; (i) eventuell förlust av vinster, kontrakt, intäkter, affärsmöjligheter, förlust eller korruption av data eller återställning av data, goodwill, säkerhetsintrång till följd av ett fel hos tredje parts telekommunikation och/eller internet, förväntade besparingar eller intäkter (oavsett om någon av dessa är direkt, indirekt eller följd); (ii) förlust eller skada som uppstår i samband med ansvar gentemot tredje part (oavsett om det är direkt, indirekt eller följd); (iii) alla frågor utanför dess rimliga kontroll; och (iv) alla indirekta, oförutsedda förluster eller följdskador; eller (v) skadestånd sammanlagt för alla anspråk som överstiger belopp som betalats till Reload av användaren (nedan under 12-månadersperioden före det datum då det första kravet uppstod), även om Reload har informerats om möjligheten att sådana skador. Dessa begränsningar är oberoende av alla andra bestämmelser i detta Avtal och ska gälla även om någon åtgärd som tillhandahålls häri misslyckas.

 

7. Force Majeure

Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal (förutom betalningsåtaganden) om förseningen eller underlåtenheten beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom strejk, blockad, krig, terrordåd, upplopp , naturkatastrof, fel eller minskning av ström eller telekommunikation eller datanätverk eller tjänster, eller statlig handling.

 

8. Uppsägning

Detta avtal kan sägas upp av endera parten utan föregående meddelande när som helst av vilken anledning som helst. Efter uppsägning har du inte längre tillgång till tjänsterna.

Alla delar av detta avtal som till sin natur bör fortsätta att gälla vid uppsägning kommer att överleva uppsägning, utan begränsning, inklusive upparbetade rättigheter till betalning, sekretessskyldigheter, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar. Uppsägningen påverkar alltså inte befintliga anspråk med avseende på debiteringsprocesser som tidigare har ägt rum, inklusive skyldigheten att betala för alla debiteringssessioner du initierade före uppsägningen.

 

9. Dataskydd

Omladdnings- eller uppdragsleverantörer samlar in, bearbetar och använder data som hänför sig till dig för genomförandet av avtalsförhållandet i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679), känd som GDPR, och annan tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

Unikt identifikationsnummer som används för att identifiera dig, ditt fordon, personuppgifter och transaktionsdetaljer kan komma att överföras till operatören av laddstationen i syfte att aktivera laddstationerna, lösa potentiella problem gällande laddtjänsten och fakturering. Personuppgifter, kontaktuppgifter och transaktionsuppgifter kan också överföras till Reloads partners för fakturering och kundservice.

Reload kan använda icke-personliga uppgifter som samlats in i tillhandahållandet av tjänsterna för att (i) förbättra tjänsterna och dess andra produkter och tjänster, och (ii) dela statistisk information med sina partners.

Genom att godkänna detta avtal godkänner du vår integritetspolicy.

 

10. Avstående

Reloads beslut att inte upprätthålla eller utöva någon bestämmelse i avtalet är inte ett avstående från denna bestämmelse.

 

11. Uppdrag

 

Parterna har inte rätt att överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Reload.

 

12. Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i avtalet skulle anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning eller i någon utsträckning, ska sådan ogiltighet eller verkställbarhet inte på något sätt påverka eller göra de återstående bestämmelserna i avtalet ogiltiga eller ogiltiga, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

 

13. Avtal

Avtalet utgör hela avtalet mellan Användaren och Reload i förhållande till dess föremål. Den ersätter och upphäver alla tidigare överenskommelser, arrangemang, säkerhetsgarantier, säkerhetskontrakt, uttalanden, försäkringar, representationer och överenskommelser av något slag som gjorts av eller på uppdrag av parterna i förhållande till dessa, vare sig de är muntliga eller skriftliga.

Inga ändringar av detta avtal ska gälla om det inte är skriftligt och undertecknat av parterna (eller deras auktoriserade representanter).

 

14. Tillämpning av lag

Detta avtal lyder under svensk lag.

Om någon tvist som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal skulle väckas, ska sådan tvist avgöras av Stockholms tingsrätt som enda behörig plats.

 

15. Ändringar av dessa villkor

Detta avtal uppdaterades senast den 31 december 2021.

Reload förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, uppdatera eller på annat sätt revidera dessa villkor när som helst. Sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter att reviderade villkor och villkor publiceras på denna webbsida. Reload kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar i detta avtal. Genom att använda tjänsterna efter att Reload har publicerat några ändringar, uppdateringar eller revisioner, samtycker användaren till att vara bunden av sådana reviderade villkor. Om någon ändring, uppdatering eller annan ändring av dessa villkor inte accepteras av dig, har du rätt att omedelbart säga upp dessa villkor och måste omedelbart avsluta din användning eller tillgång till Tjänsterna.

 

MyReload AB

Voltgatan 7, 195 60 Arlandastad

info@myreload.se

Company VAT-number:
SE559354892701